Önkormányzati Rendelet 11/2019

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete

Hatályos:2020-01-01 -tól
Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XI.28.) önkormányzati rendelete
a falugondnoki szolgálatról

Csögle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 60.§ (4) bekezdésében és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§ (1)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. §

(1) A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgáltatás szabályozott keretek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítsa, az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítését segítse a helyi társadalmi és civil szférát erősítse a jobb életminőség elérése érdekében.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Csögle község közigazgatási területén élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező:

a) magyar állampolgárokra,

b) bevándoroltakra és letelepedettekre,

c) hontalanokra,

d) a magyar hatóság által menekültként elismert személy(ek)re.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Csögle község területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint Csögle községben bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok, a közvetlen, személyes szolgáltatás alapfeladatai

3. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó alapellátási feladatok:

a) a közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában;

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az óvodába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

Közreműködés az étkeztetésben

4. §

(1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás igény szerint biztosítja az étel házhoz szállítását.

Közreműködés a házi segítségnyújtásban

5. §

(1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre ellátja:

a) a házi gondozó ellátotthoz való szállítását, és/vagy

b) a házi gondozó munkájába tartozó – nem szakmai jellegű – alább felsorolt feladatokat:

ba) fűtés előkészítés,

bb) bevásárlás,

bc) gyógyszer kiváltás,

bd) orvos lakásra hívása,

be) hivatalos ügyek intézése.

Közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásban

6. §

(1) A közösségi és szociális információk szolgáltatásában való közreműködés során a falugondnoki szolgáltatás kérelemre tájékoztatást nyújt:

a) a szociális és gyermekvédelmi törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátásokkal és szolgáltatásokkal, valamint az egészségügyi ellátással kapcsolatban,

b) a helyben igénybe vehető pénzbeli és természetbeni ellátások, illetve a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakellátások köréről, feltételeiről és az igénybe vétellel kapcsolatos eljárási kérdésekről.

Háziorvosi rendelésre,az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás

7. §

(1) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása során a falugondnoki szolgáltatás feladata:

a) a betegek háziorvosi rendelőbe, illetve egyéb egészségügyi intézménybe szállítása, mely az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti,

b) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása.

(2) A szállítás során figyelembe kell venni:

a) az igénylő  egészségi állapotát,

b) a kezelés jellegét (szükséges, ajánlott, rehabilitációs jelleg stb.),

c) az igénylő és családja szociális helyzetét.

(3) Az egészségi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a háziorvos, a házi gondozó véleményét.

A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása

8. §

(1) A gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása a  rászoruló személy számára a gyógyszer kiváltásával a gyógyászati segédeszköz beszerzésével, illetve azok házhozszállításával történik.

(2) A gyógyszerkiváltás történhet:

a) a vény átadásával a falugondnoknak, illetve

b) az orvosi rendelés alkalmával az orvosnál hagyott vények alapján.

(3) A falugondnok az átvett, illetve összegyűjtött vényeket heti egy alkalommal kiváltja majd a gyógyszereket, illetve a beszerzett gyógyászati segédeszközöket az ellátottak számára házhoz szállítja.

Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

9. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás ellátja az óvodáskorú gyermekek nevelési intézménybe, valamint az intézményből a településre történő szállítását a beiratkozási körzeten belül.

(2) A falugondnoki szolgáltatás ellátja továbbá az óvodáskorú, valamint az általános iskoláskorú gyermekek alkalmankénti szállítását (színház, versenyek, stb).

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai

10. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatás kiegészítő feladatai:

a) a közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) közreműködés a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókkal, intézményekkel.

A közösségi, művelődési, és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése

11. §

(1) A falugondnok feladata az önkormányzati rendezvények – közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek – szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a polgármester, vagy a képviselő-testület kijelölt tagja irányításának megfelelően kell ellátni.

(2) Önkormányzati rendezvények többek között:

a) képviselő-testületi ülés,

b) közmeghallgatás,

c) falugyűlés,

d) egyéb lakossági fórum,

e) falu- és családi nap,

f) télapó és karácsonyi ünnepség.

Az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása

12. §

  1. A falugondnoki szolgáltatás feladata a lakossági igények továbbítása az önkormányzat felé, valamint segítséget nyújtani a  hivatalos ügyek intézésében, így az Önkormányzathoz benyújtott kérelmekkel kapcsolatban a különböző  ellátások igényléséhez szükséges iratok beszerzésében.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, az önkormányzati feladatokat segítő, közvetett szolgáltatások

13. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó – az önkormányzati feladatokat segítő – közvetett szolgáltatások:

a) közreműködés önkormányzati intézményi ételszállításban,

b) az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

Az Önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére

14. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás a lakosság részére tájékoztatást nyújt különösen:

a) az Önkormányzat által szervezett programokról,

b) a képviselő-testület ülésének időpontjáról,

c) a lakosságot érintő egyéb információkról.

A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó, egyéb szolgáltatási feladatok

15. §

(1) A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak:

a) személyszállítási feladatok,

aa) nappali ellátást nyújtó szociális intézménybe  történő szállítás,

ab) önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás,

b) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok,

c) egyéb, nem részletezett, szolgáltatás jellegű  feladatok.

A falugondnoki szolgálat önkormányzati feladathoz tartozó szállítási feladatai

16. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb  szállítási feladatai között ellátja a helyi ellátáshoz szükséges szállítási, árubeszerzési feladatokat.

Egyéb szolgáltatás jellegű feladatok

17. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás ellátja az egyéb, a 3-17.§-ba nem tartozó feladatokat, ha az nem ellentétes a rendelet 1. §-ában meghatározott céllal.

A falugondnoki szolgáltatás igénybevételének módja

18. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevétele iránti eljárás az ügyfél kérelmére indul.

(2) A kérelmet a falugondnoknak kell benyújtani írásban vagy szóban.

(3) A falugondnok számára a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 8. melléklet alapján vezetett  tevékenységnaplóban dokumentálja tevékenységét. A dokumentumban a szolgáltatást igénybe vevők aláírása nem szükséges.

(4) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A falugondnoki szolgáltatás ellátása

19. §

(1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésre álló gépjármű segítségével  látja el. A falugondnok feladatait a munkaköri leírásában, a Falugondnoki Szolgálat Szakmai Programjában, e rendeletben, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembe vételével kell ellátnia.

(2) A falugondnok a feladatokat a munkaköri leírásában meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni.

(3) A falugondnoki szolgáltatás nyújtását az önkormányzat nem szüneteltetheti. A folyamatos működésről távollét esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást végző személynek a 3. mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén gondoskodik.

Záró rendelkezések

20. §

  1. A rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba.

Kustos Péter sk.                                                                           Dr. Cseh Balázs sk.

polgármester                                                                                        jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet a Csögle Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2019. november 28. napján kihirdetésre került. A kihirdetés időtartama 30 nap.

Csögle, 2019. november 27.

Dr. Cseh Balázs sk.

jegyző